Accueil > Art&Culture > Cinéma&Théâtre > Ṛeḥma Qalla , tnaẓuṛt ad yilulen d itri
Rahma Kalla , crédit/A. Badreddine

Ṛeḥma Qalla , tnaẓuṛt ad yilulen d itri

Ɣef usayes n wexxam n umezgun n Tbatent maci deg ujenna ddurt-aya ad d-imel yitri .Massa Ṛeḥma Qalla d tazeffant , d tameskart n tceqqufin .yelli-s n Menɛa , yelli-s n umezgun d usnulfu .

   Ṛeḥma Qalla d tanazurt ay yegrin asurif amezwaru deg umaḍal n umezgun di tseddawit s tceqquft n “malamiḥ” s taɛrabt , s wayes tewwi tarbaɛt-nsen araz amuqṛan di tfaska taɣelnawt n umezgun asedwayan di mɛesker s usuggas n tirmit di sen n yiggimen d mṛaw , ay ysserḥen i tikli , abrid i tay ad d-ilulen d itri , baca ad terni ad tawi araz di tfaska tamaḍlant n umezgun asedwayan di Ṭenja u wern-as tudef timsizzelt n tfaska taɣelnawt n umezgun amaziɣ di tezrigt tis- semmus s tmezgunt “inurar imudar” n tmesmunt “Belqis” u yifat i tnazurt-neɣ ad texdem tasuqilt n tceqquft di sen n yiggimen d mraw d kuz .

   Asuggas-aya tusid massa Ṛeḥma Qalla s wudem atrar i yimechalen n umezgun amaziɣ s tceqquft n Ṣaliḥa d waggim n teklayeḥ a temru s taɛrabt u ta tsuqel massa Naɛima Dellul u yessil-it-id ɣef usayes mass Bexxuc Tufik .tirar tazeffant-neɣ di tmezgunt-nes ɣef ulawen n ya ad d-yusin s teqṣidt n tewtemt di tmetti tcawit seg zdat n tlalit ɣer tgara tabarkent .tanazurt-neɣ tenjem ad tessil wa ad teṣṣeḍs s yirar-nes d uḍṛis yerẓin asusem ɣef uneqad n tɣawsiwin .

Yelli-s n Menɛa , yelli-s n umezgun d wusnulfu , ay yennan ɣef usayes s ilugan n umezgun way nessen u nberbr-it , ɣef tilawt tunṣibt n tmetti , Ṛeḥma s Ṣaliḥa tezwar inaẓuṛen niɣ tinaẓuṛin s tmunudṛamt tacawit tamenzut yesfawen udem n umezgun amaziɣ , s leḥṛaṛt d , tumla d yiman n tẓuṛi s wayes tettedder , d ucehhal n umezgun ad s-yukren ul u yigaḥer idammen deg yiẓuṛan , tuca u wer-ɛad ad tuc i wennar n yedles n tmurt u ad temru isem-nes s isekkilen n lebda .

Ṛeḥma Qalla ,maci d tict , ɛerment Ṛeḥmat u ɛermen ya ad d-ilulen d yitran u wasirem yečur-d igli ma yufa aṣiɣaṛ .

Kamel Tiḥmamin

Partages

Nous vous recommandons

Tilelli niɣ tawuri ? Mayen yexs Umeɣrabi?

Mayen umi qqaṛen “tilelli”? Tilelli tella xminni (asmi) afgan yettegg mayenma yexs maca asel ma …

Partages