Accueil > Art&Culture > Cinéma&Théâtre > Ṛeḥma Qalla , tnaẓuṛt ad yilulen d itri
Rahma Kalla , crédit/A. Badreddine

Ṛeḥma Qalla , tnaẓuṛt ad yilulen d itri

Ɣef usayes n wexxam n umezgun n Tbatent maci deg ujenna ddurt-aya ad d-imel yitri .Massa Ṛeḥma Qalla d tazeffant , d tameskart n tceqqufin .yelli-s n Menɛa , yelli-s n umezgun d usnulfu .

   Ṛeḥma Qalla d tanazurt ay yegrin asurif amezwaru deg umaḍal n umezgun di tseddawit s tceqquft n “malamiḥ” s taɛrabt , s wayes tewwi tarbaɛt-nsen araz amuqṛan di tfaska taɣelnawt n umezgun asedwayan di mɛesker s usuggas n tirmit di sen n yiggimen d mṛaw , ay ysserḥen i tikli , abrid i tay ad d-ilulen d itri , baca ad terni ad tawi araz di tfaska tamaḍlant n umezgun asedwayan di Ṭenja u wern-as tudef timsizzelt n tfaska taɣelnawt n umezgun amaziɣ di tezrigt tis- semmus s tmezgunt “inurar imudar” n tmesmunt “Belqis” u yifat i tnazurt-neɣ ad texdem tasuqilt n tceqquft di sen n yiggimen d mraw d kuz .

   Asuggas-aya tusid massa Ṛeḥma Qalla s wudem atrar i yimechalen n umezgun amaziɣ s tceqquft n Ṣaliḥa d waggim n teklayeḥ a temru s taɛrabt u ta tsuqel massa Naɛima Dellul u yessil-it-id ɣef usayes mass Bexxuc Tufik .tirar tazeffant-neɣ di tmezgunt-nes ɣef ulawen n ya ad d-yusin s teqṣidt n tewtemt di tmetti tcawit seg zdat n tlalit ɣer tgara tabarkent .tanazurt-neɣ tenjem ad tessil wa ad teṣṣeḍs s yirar-nes d uḍṛis yerẓin asusem ɣef uneqad n tɣawsiwin .

Yelli-s n Menɛa , yelli-s n umezgun d wusnulfu , ay yennan ɣef usayes s ilugan n umezgun way nessen u nberbr-it , ɣef tilawt tunṣibt n tmetti , Ṛeḥma s Ṣaliḥa tezwar inaẓuṛen niɣ tinaẓuṛin s tmunudṛamt tacawit tamenzut yesfawen udem n umezgun amaziɣ , s leḥṛaṛt d , tumla d yiman n tẓuṛi s wayes tettedder , d ucehhal n umezgun ad s-yukren ul u yigaḥer idammen deg yiẓuṛan , tuca u wer-ɛad ad tuc i wennar n yedles n tmurt u ad temru isem-nes s isekkilen n lebda .

Ṛeḥma Qalla ,maci d tict , ɛerment Ṛeḥmat u ɛermen ya ad d-ilulen d yitran u wasirem yečur-d igli ma yufa aṣiɣaṛ .

Kamel Tiḥmamin

Partages

Nous vous recommandons

Sortie en France de «Celle qui vivra» de Amor Hakkar

Amor Hakkar est un cinéaste algérien qui partage sa vie et ses passions entre la ...

Partages