Accueil > Contributions > S tchawith > Ulac smah, ulac !

Ulac smah, ulac !

Ulac smaḥ, ulac, d tiɣṛi ay-ɣef mujjin leɣruz ass-a, d tugniwin ay ifesxen deg tiṭṭawin n yirgazen, d amezruy ɛiffen-t seg imer-din yimɣaṛen .

Ulac smaḥ, ulac, d tamẓa ay ṛejmen yal idziriyyen d ameɛṛuf ad ten-iken ɣer Iṛebbiten n tmurt d ujenna . d tismektit tella, ay-ɣef sufsen yimawen d tajmilt n tixsi i lefḥula n uṣeṛwɛuf . ulac smaḥ, ulac d azwar yetḥaḥa am tili way t-ikettin, mbeṣṣeḥ, aged u ma mserwten isuggasen u msurfent tidyanin, ta t-ṣeffeḍ tin, u aged ma yaẓeṛṭeṭ n inezgam yeča aduf n ubaqul u yeḍṛen umennuɣ ixef i lqibelt-nes, werɛad tgemmaneɣ, u werɛad ur tuɣ ca, u muḥal ad tuɣ, u mammek nejmeɣ ad tuɣ seg-wa tetwaɣṛeṣ tefsut .

Ulac smaḥ, ulac deg medwal nes-idin seg-a ad t-twan tella d azeddayt s idammen, tella d taɛezrit werɛad ur temlil ca ixennaben n tsertit, deg 2001 tella d lɛahed i yimelsiyyen ay yucin iman-nsen d aferiwen i wsirem nceṛɛ-as-d iɣallen d ajenna . tella d idammen mewṛen-d igmiren n tiktiwin d wazalen netteḍ-iten seg tenɣeft n walliwen d wulawen, d tanɣeft n imeqṛanen ay ɣummen lehẓuẓ .

Ulac smaḥ, ulac tella deg lweqqet-nes u nella, tella d tafukt ad d-yegrin seg yidmaren n imeɣṛaṣen, ur nenni ca ad tefren ass wafriwen n ijuraf .tella u nella, nella nettarjay deg rwi n tallasin s ufaw ad d-imel zdat ma ad cemcṛen igliden n uɣuṛṛu luheṛ n terjayin deg-neɣ .

Ulac smaḥ, ulac tella u twella . ulac smaḥ n wass-din teɛṛeq deg txumat n tay n wass-a u nerni nečni fella-s seg-wa nesseɛṛeq lemlaḥim-nes imezwura .

U mammek ad nesmeḥ !?U imumi ad nesmeḥ ?ad nesmeḥ i way yeṣṣiṛḍen aberkan i tefsut ?ad nesmeḥ i way yessuqqan timɣaṛin d leɣruz ?niɣ i way isemḥen deg tmurt ?niɣ ad nesmeḥ deg tlelli s tsergal d ulum ? muḥal d lemnam ; ur nsemmeḥ ca deg iman-neɣ ad nettuzelz seg sajart-neɣ am tarwa n leḥṛam .ulac smaḥ ? ulac .ad nettu ?d tiserkas, mazal ijemmaḍen n ljeṛḥ tmerwalen u mazal lamaṛt . u way ad d-yinin u cek mah ?matta ad c-yezzan ?tamezwatut, leqbayel ad t-yigin u netni surfen-t u cek cawi werɛad tetterri-d deg uqdim ifat, tetwerrad-ed iẓuṛan n lfitna -laɛana-ha Allah-

Ha ad tebbiɣ deg teṣḥiḥt  seg uneggaru u ad t-friɣ  mebla aszegret n uherrar, Tizi Wezu, maci deg allaɣ Ɣezza ad tezga u Ɣezza maci deg tlemmast n lwilaya talta ad tella . u ɣef wattaw, magga d neč cawi ur tuɣ ca mammek ad tun leqbayel u ma tun leqbayel, ur smiḥen ca u ma semḥen aɣidud n Ɛebban ay nɣin sent n duṛat werɛad ur yejṛiḍ ca taṛṣaṣt-idin seg teɣṛuṭt, werɛad ibriden ur ṣfiḍen ca ljeṛṛet n tmettant ɣef tezzegret-nsen u werɛad tinedlin ur tcint ca cwahed am uksum n imezdaɣen-nsent .

U ma yella jar n smaḥ d wulac smaḥ, ulac smaḥ ak-ass yerni ur ɛrigeɣ ca, ulac smaḥ s way inedḍen deg-s niɣ way sendḍen deg-s, d s way-s tus deg lmistat n cyaxt .ulac smaḥ ? ulac, ulac . ulac smaḥ aged i yay isemḥen d yay yettun d yay yexsen ad tun .

 mammek ad nettu niɣ ad nesmeḥ u nečni werɛad netgemman ɣef wudmawen n lxalat d yirgazen ay ibedden deg udem n uɣerradi zdat d wern n 14 yunya, u ma nettu ass n 25 yunya  yetḥeyyaṛ-aneɣ yal asuggas .

Kamel Tiḥmamin

 

Partages

Nous vous recommandons

Ɣef Murakuc ad yenḍar Tafṛansist ad yesselmed Tinglizt

Aṭṭas iseggusa zeggʷami ssentan Yimurakuciyen ssawalen ɣef tɣawsa en tutlayt Tafṛansist di Murakuc. Mayemmi (max?) …

Partages