S tchawith

Trump, Biden akked… Lezzayer !

Timura n umaḍal rrant tamuɣli ɣer tmurt n Marikan (USA), senqadent yal ass anwa ad d-yifriren si temsizzelt taselwayt, gar Trump akked Biden.

Ass-a teqqim ur tefri, ttalsen i leḥsab di yal awanek anda mqaraben (Géorgie,  Arizona, Michigan, North Carolina, …).

Tiṭ-nnaɣ deg uḍris-a, mačči akken ad d-nernu awal i wawal iteddun di yal TV, i yuran di yal aɣmis n umaḍal, maca d tamuɣli kan si tmurt n Lezzayer.

Tamezwarut tefra : win iffɣen seg-sen d aselway n USA deg ussan d-iteddun, d Biden neɣ d Trump, ad ibedd d aselway i tmurt-is, deg wammud (lfayda) n tmurt-is. Ur ittili d anzel n tmurt nniḍen mgal tamurt-is !

Mačči yiwet tɣuri i nezmer ad d-nekkes si tafrent n Marikan :

1. Ugur d-illan di kra n iwunak ur nefri, akken ad d-ibin anwa i yufraren gar-asen, fran fell-as ad ifru deg unnar n teɣdemt, deg umjaddel n imastanen, mačči d imenɣi deg ubrid, neɣ ad d-suffɣen ‘’les chars’’. Si tura, adrum n Trump, ɣas inna awal azuran, issemɣer aberraḥ i tebzert n tedrim i yimastanen.

2.  Di temsizzelt n tafrent, sawḍen asekkak deg uzeṭṭa (internet) armi taggara ur izmir yiwen ad ifren gar wayen illan d tidett akked tikerkas (fake news, théorie du complot), akken kan ad ssimsen wayeḍ. Seddan tin n ‘’jbed ad jebdeɣ’’ armi teffeɣ tmussni annar. D win i d ugur ameqqran ass-a, di yal tamurt.

Di tfellaḥt-a, izwar-iten udabu n Lezzayer mi yewwet s tkerkas iḍelli kan, s ufus n TV n Lezzayer, akken ad issimes amezruy n Lakhdar Bouregaâ. Tidett tufrar-d, yuɣal-d wammus-nni ɣef udabu… am win issusfen igenni !

3. Tamenḍawt n USA d agadir ur izmir yiwen ad issenhez akken ad tt-ibeddel i lfayda-s netta. D ayen ɣef ddduklen akk Imarikaniyen acku d tamenḍawt i d-ikkan seg ugdud si 1787 ar ass-a (1) ; ur tt-ittnal yiwen akken ad tt-iseggem i yiman-is. Mačči am tin i sbedden ussa-a, gar-asen, di tmurt n Lezzayer !

4. Tidett, ɣas tella tmenḍawt d afrag, d agadir ɣef tugdut, illa ugadir i t-yugaren, d tadukli n imezdaɣ n tmurt. Tasusmi n ugdud tettawi-d yal tawaɣit zdat wid ikkaten ad seddun taḥraymit akken ad aɣen neɣ ad qqimen deg udabu, ad ččen tamurt.

‘’At ukaskiḍ’’ (2) n tmurt n Lezzayer issefk-asen ad ẓren ayen iḍerrun di tmura yettuqadren. Iwweḍ-d wass-nsen akken gen am tmura n umaḍal illan deg ubrid. Ad ẓren ulac adabu ibedden lebda ɣef yixef ujenwi. Taggara, ur llin d Izzayriyen nnig akk Izzayriyen am nitni.

Issefk ad kksent tḥila, ad ikkes usekkak n FLN, ad naweḍ ɣer wawal-nni n Mandela : « yiwen umdan, yiwet tiɣri » (un homme, une voix) !

Aumer U Lamara

Timerna / Notes :

(1) La Constitution des États-Unis est, selon ses propres termes, la « loi suprême du pays ». Acceptée le 17 septembre 1787 par une convention réunie à Philadelphie, elle s’applique depuis le 4 mars 1789. Modifiée par vingt-sept amendements, elle est une des plus anciennes constitutions écrites encore appliquées. (s. wikipédia).

(2) Les militaires.

Articles similaires

Bouton retour en haut de la page