S tchawith

Tiqṣiḍin si tlawt igzaktemma aken tella

Ur-sina ma yeḍra-k ca am neč, manin teḥma-d tammansa jara-k-d d axi-na lmuslim fawq lɛada ɣef tugdudt d lɛilmaniyya mɣir ufen iẓuṛan u rgent-id tiṭṭawin u ṛebṛben yimawen mebla ma ad yefhem niɣ ad yessefhem. U si zindiq ɣer kafer yefra-t jar-awen ladan , mani tbedded cek ad teẓẓalled u ibed netta ad yesɣ tiweṛqet n lmaṣṣa niɣ yenteɛ ad yelha lisi ad ikeḥḥel.

Kamel Tiḥmamin
Kamel Tiḥmamin

Niɣ mani ad k-yesserwi qli n yect alli s uherrar ɣef maḥyaf n iṛumiyyen. U yerfed leɛlamat i Saṛkuzi d Lupan ,u yṣṣeṛwasen tisufas ɛen buɛd. u ɛla ɣir ṛaḍa di tlemmast n uhaṛef-nes , iɛdda-d sɣir si terbaɛt n ṣadaka . baca ad yemmeḍṛan ɣer-s :yenɛel-bu ṣajart-nek a yafeǧiɣ aberkan tesxemjema-neɣ tamurt a ymenjas.

Niɣ mani teqqimed di lqehwa s usebsi n umeqsus d tay. Ur tefqided deg ɣaṣi-nek deg ɣamu, mlaymen-d fella-k imeɣnasen n tsertit ,u ucin lexla i ymakaren d tikuṛḍa ay iwellan si lemlaḥim n imeshal n tmurt, am uxenfuf d yimi. U deg jebbid aneggaru seg sebsi tucid lḥes i yiḍarren-nek baca ad tfaqed deg mi n tmasext d upuṛṭabl a tettud ɣef ṭabla . u di twellit-nek ɣer tɣimit a tǧid ad tafed lamant nek tuɣ ajenna ur tuɣ-ca tamurt.

Niɣ mani tṛeẓmed imi-nek di lkaṛ u tutlayed s tirrugza ɣef izerfan n tmeṭṭut .u tewwid rexs ur yumir-ca is Ṛebbi d seb a ur teslid-ca di lɛemer-nek si tmeṭṭut ay yeqqimen ɣer deffer.

Niɣ d aḍbib-idin mebla ma ad t-semmiɣ ,ay yutin sebɛa n isuggasen si lɛemṛ-nes di tsedwit u iḥeṛṛem-ak awal cek ljahe xaṭeṛ tennid lquṛan maci d afermesyan u ṛuqya d lxuṛṭi.

Niɣ amilitu-idin ay yellan ass yejmel u cek id-s am Ɛli d teɛlawt ɣef imessenda d iɣbiṛen d tmeddurt n imezwura.U ass ay yṛuḥ trisiti ,cek tensid ɣer tcemmaɛt tṛeẓmed zmam ,u netta yensa yetmeḍṛan ikeffeṛ ad d-yessehwa ajenna.

Niɣ…..u niɣ….

U tiyya d tiqṣiḍin si tilawt igzaktemma aken tella, maci d asnulfu qaren ca leqbayel, ḍṛant u ad ḍṛant. U ma ur k-yeḍṛi-ca cek wamma, d tɣawsa si sent. Ya ur tettedred-ca id-neɣ di Linjiri ,ya alli-nek yenuffeẓ aged cek u ilaq ad s-tqewṛed ajebbaṛ ad t-yeltef.

Kamel Tiḥmamin

Azwel d tajmilt i wmeqṛan n imeqṛanen Muḥya.
العنوان في ذكرى الكبير دائما موحيا
Tugdudt :الديموقراطية
Maḥyaf :التمييز بالقبائلية
Izerfan :الحقوق
Imenɣasen :المناضلون
Tasertit :السياسة

Articles similaires

Bouton retour en haut de la page