S tchawithThamazgha

Tafsut n imaziƔen zdat-s d wern-as

Nettutlay ɣef tefsut n imaziɣen u netkeṭṭaṛ aherrar , way irefden asenjaq u ad yini neč d memmi-s n tefsut u da tutlayeɣ ɣef icawiyyen , tafsut n imaziɣen a mewṛen leqbayel tella d tilawt maci d taqṣidt n Bec-keṛkeṛ niɣ d mraya yerni ur ters-ca seg jenna yella zdat-s u yella wern-as , tella zdat-s tmenzut s iɣerradiyyen d leḥmali d tejrest s ideflawen d ijersawen .
Yella zdat n 20 avril 1980 , 1946 d 1963 , yella Sliman Ɛazem d muḥya , yella Jun Mihub Ɛemṛuc d Lmuld n Ayt Mɛemmeṛ d Ɛli Msili d…, yeɛni tella tkarza u tella tafsut d aɣemmay ay iḥeḍmen ass-a u ayetmat-neɣ leqbayel mejren-t u ma yella ca ad newwi si-s d lḥeq n Ṛebbi niɣ lemzeyyet day-din xaṭeṛ mammek ad yili ɣer-neɣ wamur niɣ ad nemjer ma wer-ɛad netkeyyal sebxet ad tennekrez u tagersa tewwi-t tejrut ad tḍeṛṛeq u wer-ɛad nessers tafsut d isenjaqen d uṣbeṛbeṛ .
Tafsut n 20 avril 1980 n wazalen d tafsut n tugdudt d tlelli n wawal d tafsut n izerfan n bnadem yeɛni d tafsut n izenẓaṛen deg udem n tili n tmeẓwin d amennuɣ n tmudri deg udem n tnedlin ,20 avril tella d tamɣuzt n tɣeṛma u mbeṣṣeḥ nečni icawiyyen werɛ-ad nexs ad nerteɛ ɣef leḥtarib n sbayer ɣummen s leqṛun ; amedwal yugir u nečni wer-ɛad u wer-ɛad di tgeccult netrugil wer-ɛad n rezzu ɣef tedlest n ifeǧajen d waɣi s zirawi wer-ɛad nexs ad nemjer aɛejṛṛuḍ yekrez di temnamin .
U ɣef uneggaru mammek ad niɣ tafsut n tmanin d tugdudt d tlelli n wawal d izerfan n bnadem u wa ur yexsen-ca azalen-aya ad yerzu ɣef tefsut tict am tefsut n idaɛciwen u ad yig Ṛebbi u ad yekkes zaglu-nes ɣef tɣeṛḍin n tefsut-neɣ.

Kamel Tiḥmamin

Articles similaires

Bouton retour en haut de la page